Digitālā pratība izglītības kvalitātes konkurētspējas veicināšanai
Strukturētie tālākizglītības kursi pedagogiem             

Projekta mērķis:

digitālo prasmju apguve pedagogiem, lai ģimnāzijā nodrošinātu viendabīgu augstas kvalitātes mācību procesu visos mācību priekšmetos:

1) reālajai darba videi maksimāli pietuvinātu mācību vidi,

2) uz pamatkompetenču apguvi balstītu metožu un paņēmienu izmantošanu stundās,

3) interaktīvu mācīšanos, kas attīsta skolēnu socializācijas prasmes.

Projektā iesaistītie skolotāji piedalās strukturētajos tālākizglītības kursos, apgūst digitālās pamatkompetences, izstrādā mācību materiālus un darbojas kā multiplikatori saviem kolēģiem.